Bài 1: Giới thiệu Mạng lưới kiến thức về an toàn thực phẩm (FSKN) và các mô đun/ Introduction to the FSKN process and modules

Bài 2: Cơ sở vật chất và môi trường/ Facilities and environment

Bài 3: Vệ sinh cá nhân/ Personal hygiene

Bài 4: Chất lượng nước/ Water quality

Bài 5: Quản lý các loài gây hại/ Pest control

Bài 6: Vệ sinh và tẩy trùng/ Cleaning & disinfection

Bài 7: Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Specifications

Bài 8: Kiểm soát sự nhiễm bẩn sản phẩm/ Product contamination control

Bài 9: Kiểm soát các mối nguy trong thực phẩm – Tổng quan và cụ thể/ Control of food hazards – General and specific

Bài 10: Kiểm soát các mối nguy trong thực phẩm – Các chất gây dị ứng/ Control of food hazards – Allergens

Bài 11: Quản lý sự cố/ Incident management

Bài 12: Hành động khắc phục/ Corrective action

Bài 13: Quản lý sản phẩm không hợp chuẩn/ Control of nonconforming product

Bài 14: Truy xuất nguồn gốc/ Traceability

Thảo luận

©2012 Dự án Nâng cao năng lực tham gia thị trường của các chuỗi sản xuất nông sản thông qua đào tạo và huấn luyện 
(Market Access through Competency Based Education and Training in Horticulture - MACBETH)
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-No Derivatives 3.0 Unported License