1. Mục tiêu dài hạn

a. Nâng cao khả năng đáp ứng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm quốc tế và các biện pháp kiểm dịch nông sản xuất khẩu (SPS) của các nhà sản xuất nông sản và các doanh nghiệp chế biến rau quả, từ đó nâng cao năng lực tham gia vào thị trường xuất khẩu của các chuỗi sản xuất nông sản.

b. Cải thiện sức khỏe người tiêu dùng thông qua việc tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn và có chất lượng cao.

c. Đẩy mạnh huấn luyện và đào tạo việc áp dụng các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch nông sản xuất khẩu (SPS) trong các chuỗi sản xuất nông sản cho cộng đồng và các tổ chức, cơ quan, đồng thời tăng cường đối thoại công – tư và hợp tác trong việc thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn này.

2. Mục tiêu ngắn hạn

a. Nâng cao năng lực đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế và kiểm dịch thực vật (SPS) cho các nhà sản xuất, bảo quản và chế biến trái cây và rau.

b. Tăng cường khả năng thâm nhập vào thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu cho các cơ sở sản xuất, chế biến nông sản.

c. Nâng cao năng lực của các tổ chức (công cộng và tư nhân) trong hoạt động huấn luyện và áp dụng các tiêu chẩn an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật (SPS) trong toàn chuỗi sản xuất sản phẩm trái cây và rau (bao gồm sản phẩm tươi và sản phẩm đã chế biến).

d. Các hệ thống đã được nâng cấp được sử dụng cho hoạt động huấn luyện, biên tập học liệu và phổ biến cách thức quản lý và thực hành kiểm dịch thực vật (SPS).

©2012 Dự án Nâng cao năng lực tham gia thị trường của các chuỗi sản xuất nông sản thông qua đào tạo và huấn luyện 
(Market Access through Competency Based Education and Training in Horticulture - MACBETH)
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-No Derivatives 3.0 Unported License