MACBETH (Market Access through Competency Based Education and Training in Horticulture) là Dự án nâng cao năng lực tham gia thị trường của các chuỗi sản xuất nông sản thông qua đào tạo và huấn luyện.

Kinh phí: cấp cho Đại học bang Michigan (MSU) bởi WTO thông qua Tổ chức Standards and Trade Development Facility (STDF).

Đối tượng: các chuỗi gia trị nông sản tươi và chế biến ở Vietnam và Thailand.

Các Viện/Trường đối tác chủ trì chính cấp quốc gia: Vietnam – Đại học Cần Thơ; Thailand – Đại học Kasetsart.

Thời gian: Dự án kéo dài trong 2 năm, bắt đầu từ 01/2011:

- Nâng cao khả năng đáp ứng với quy định vệ sinh an toàn thực phẩm quốc tế và các biện pháp kiểm dịch nông sản xuất khẩu (SPS): Chương trình giảng dạy tổng quát cho các chuỗi giá trị tươi và chế biến; Phát triển các tài liệu cho 2 chuỗi nông sản được lựa chọn.

- Phổ biến tài liệu giảng dạy qua internet và đào tạo phối hợp bên cạnh cách giảng dạy truyền thống.

- Phát triển mối liên hệ giữa các nông dân và nhà chế biến tham gia huấn luyện với các thị trường cao cấp, cả thị trường xuất khẩu và nội địa.

Tại sao tập trung cho rau và quả?

- Nhu cầu và khối lượng buôn bán lớn trên thị trường thế giới, người tiêu dùng gia tăng mong muốn nguồn cung chất lượng cao và an toàn, quanh năm

- Tồn tại các vấn đề có ý nghĩa về an toàn thực phẩm và các biện pháp kiểm dịch nông sản xuất khẩu (SPS): Dư lượng thuốc trừ sâu; Vi sinh vật gây bệnh; Các mối quan tâm về vệ sinh nông sản

Tại sao chọn Việt Nam và Thailand?

- Là những nhà cung cấp rau quả lớn

- Hứa hẹn khả năng xuất khẩu lớn

- Lịch sử bị từ chối hàng hóa do vi phạm an toàn thực phẩm và mối quan tâm về kiểm dịch nông sản xuất khẩu

Lựa chọn chuỗi giá trị – Điều quan tâm

- Năng lực sản xuất

- Tiềm năng thị trường – nội địa & xuất khẩu

- Sản phẩm có chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng

- Cơ hội cho chế biến sản phẩm giá trị gia tăng

- Lịch sự vấn đề an toàn thực phẩm hoặc kiểm dịch nông sản xuất khẩu

©2012 Dự án Nâng cao năng lực tham gia thị trường của các chuỗi sản xuất nông sản thông qua đào tạo và huấn luyện 
(Market Access through Competency Based Education and Training in Horticulture - MACBETH)
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-No Derivatives 3.0 Unported License