Bài 1: Trách nhiệm quản lý

Bài 2: Kiểm soát văn bản

Bài 4: Xử lý các phản hồi

Bài 6: Phân tích sản phẩm

Bài 7: Phê duyệt và năng lực của nhà cung cấp

Bài 8: Giám sát nhà cung ứng

Bài 9: Đào tạo

Bài 10: Bố trí cơ sở vật chất, hướng đi của sản phẩm và trang thiết bị

Bài 11: Bảo trì cơ sở vật chất và trang thiết bị

Bài 12: Trang bị cho nhân viên

Bài 13: Quản lý chất thải

Bài 15a: Giới thiệu HACCP

Bài 15b: HACCP – Nguyên tắc 1: Tiến hành phân tích mối nguy

Bài 15c: HACCP – Nguyên tắc 2: Xác định điểm kiểm soát tới hạn CCP

Bài 15d: HACCP – Nguyên tắc 3: Thiết lập các giới hạn tới hạn

Bài 15e: Nguyên tắc 4 (HACCP): Thiết lập qui trình giám sát điểm CCP

Bài 15f: Nguyên tắc 5 (HACCP): Thiết lập hành động sửa chữa

Bài 15g: Nguyên tắc 6: Hoạt động xác minh

Bài 15h: Nguyên tắc 7: Thủ tục lưu trữ hồ sơ

Bài 16: Phòng vệ thực phẩm

©2012 Dự án Nâng cao năng lực tham gia thị trường của các chuỗi sản xuất nông sản thông qua đào tạo và huấn luyện 
(Market Access through Competency Based Education and Training in Horticulture - MACBETH)
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-No Derivatives 3.0 Unported License